LPG ry

Ry hallitus - Säännöt - Seuran mestarit 2023 sekä seuran mestarit kautta aikain

Seppo Kankainen – Puheenjohtaja - Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Gsm: 0405083614
Email: seppo.kankainen@swegon.fi

Sari Helisniemi – Varapuheenjohtaja, Senioritoimikunta
Gsm: 0405157698​​​​​​​
Email: sari.helisniemi@tietoevry.com

Arto Teittinen
Gsm: 0505213654
Email: atteitti@saunalahti.fi

Pro Petri Parviainen – Koulutustoimikunta
Gsm: 0405407999
Email: parviainenpetri@gmail.com

Pro Kim Kujala – Nuorisopäällikkö – Junioritoimikunta
Gsm: 0505598832
Email: kim88golf@gmail.com

Pia Leinonen
​​​​​​​Gsm: 0405319521
Email: pia.leinonen@accounteria.fi

Maarit Knuuttila – Ladykapteeni
Gsm: 0405935325​​​​​​​
Email: maaknuu@gmail.com

Toiminnanjohtaja Jani Linna
Gsm: 0505249725
Email. jani.linna@lpg.fi

Kokouksiin kutsutaan myös

Marko Vilen – Kapteeni
Gsm. 0407047859​​​​​​​
Email: marko.vilen@agcocorp.com
1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Laukaan Peurunkagolf ry ja kotipaikka Laukaa.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia, pitää golf ja muiden harjoitusalueiden kenttiä jäsentensä käyttöä varten. Vuokraa toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää kokouksia, palkintojenjako- ja juhlatilaisuuksia sekä muita yhdistyksen toimintaan liittyviä vastaavanlaisia tilaisuuksia.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kokous voi lisäksi kutsua erityisen ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi, heiltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksen tekee hallitus kokouksessaan. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi sen pöytäkirjaan.

5 § Liittymismaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymisvuonna varsinaisen kokouksen vahvistaman liittymismaksun.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle varsinaisen kokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun. Maksut on suoritettava yhdistyksen laskutuksen mukaan. Myöhästyneille jäsen- ja liittymismaksuille on suoritettava hallituksen vahvistama viivästymismaksu. Jos jäsen on jättänyt vuosimaksun kalenterivuodelta maksamatta, yhdistyksen hallitus voi todeta hänet eronneeksi yhdistyksestä.

7 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä kuusi (6) muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi, kuitenkin siten, että vuosittain aina kaksi (2) jäsentä on erovuorossa. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen toimikauden loppuajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme hallituksen jäsentä tekee siitä ehdotuksen. Hallitus on päätäntävaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.–31.12. Yhdistyksellä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta niin vaatii. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

10 § Kokouskutsut

Kutsu varsinaisiin kokouksiin sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava Keskisuomalaisessa tai jäsenkirjeellä, jäsenkirje voidaan toimittaa myös sähköisesti. Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljätoista (14) päivää ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta.

11 § Syyskokous

Syyskokouksessa on esitettävä

 1. Katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja varainhoitoon.

Hyväksyttävä

 1. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti.

Päätettävä

 1. Jäsenmaksun suuruudesta.
 2. Tilintarkastajien palkkioiden, kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta.
 3. Seuran virallisten ilmoitusten julkaisemistavasta.

Valittava

 1. Hallituksen puheenjohtaja seuraavaa toimivuotta varten ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 2. Kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

Käsiteltävä

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa on esitettävä

 1. Hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 2. Edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien kertomus.

Päätettävä

 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille tilien ja hallinnon osalta.

Käsiteltävä

 1. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Jäsenmaksun laiminlyöneillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

14 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen erikseen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että vähintään kaksikolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golf-urheilua edistävään tarkoitukseen. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

16 § Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.


Säännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 7.8.2012